Biệt thự ngõ 130 đốc ngữ (1)
Biệt thự ngõ 130 đốc ngữ (2)
Biệt thự ngõ 130 đốc ngữ (3)
Biệt thự ngõ 130 đốc ngữ (4)
Biệt thự ngõ 130 đốc ngữ (6)
Biệt thự ngõ 130 đốc ngữ (5)